English | Hebrew
Log in

תקנון ספק ותנאים לשימוש בשירות חייגן

1. מבוא ומהות השירות

1.1. השירות מאפשר ביצוע שיחות (VoIP) יוצאות על גבי רשת האינטרנט באמצעות מכשירים תומכים למספרי טלפון ניידים ונייחים בקידומות רגילות ובישראל בלבד. השימוש בשירות נעשה באמצעות רכיב תוכנה ("חייגן") באתר אינטרנט או באפליקציה אשר מאפשר ביצוע שיחות מוגבלות בכמות וביעדים בהתאם למפורט במסמך זה ו/או בהסכם ההתקשרות ו/או בהזמנה.
1.2. שירות הטלפון ופיתוח החייגן מבוצע וניתן ע"י חברת פייקול טכנולוגית בע"מ, בעלת היתר ממשרד התקשורת, אופן הוצאת שיחות באמצעות החייגן דומה לאופן הוצאת שיחות, בישראל, ברשת החברה, לרבות תיעוד השיחות במערכות החברה.
1.3. הסכמה לתנאי השימוש – תנאי השימוש באתר, בשירות הטלפוניה של החברה וברכיב החייגן ("השירות" ו/או "המערכת"), מצטרפים לתנאי התוכנית/העסקה/ההזמנה שלך המפורטים בטופס "הזמנה" ו/או "תנאי תכנית" ו/או "פרטי עסקה" ובמסמכים נוספים, וכולם יחדיו מהווים את הסכם ההתקשרות ומתווספים לכל הסכם בין חברת פייקול טכנולוגיות בע"מ ("החברה") לבינך. השימוש בשירות ו/או במערכת ו/או בחייגן מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, לתנאים הכללים ולמדיניות הפרטיות המפורטים בהסכם זה ו/או באתר החברה ("תנאי השימוש" ו/או "תנאי השירות" ו/או "התקנון"), ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש במערכת ו/או בשירות ו/או על החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש במערכת ובשירות.
1.4. השימוש ברשת ובשירותיה החברה כפוף להוראות ולכללים שנמצאים בהוראות הדין.
1.5. שימו לב – חוץ מתנאים משפטיים, במסמך זה יש מידע חשוב הנוגע לשימוש בשירות, למגבלות בביצוע שיחות, להגנה על הפרטיות, הגנה מפני הונאות, ועוד.

2. כללי

2.1. החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה שתפורסם באתר על השינוי. המשך השימוש באתר ו/או במערכת לאחר ההודעה בדבר השינוי, מהווה הסכמה מצד הלקוח לשינוי תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה כפופה להוראות הדין בישראל בכלל ולהוראות משרד התקשורת בפרט ותבצע שינויים מעת לעת בהתאם להוראות משרד התקשורת.
2.2. מובהר כי בכל מקום בו יש התייחסות למונחים "המערכת", "החייגן" "השירות" הכוונה גם לרכיבי התוכנה, חומרה והמערכות, אשר מאפשרים למשתמשים לבצע שיחות טלפון ישירות מאתר אינטרנט ו/או אפליקציה באמצעות קטע קוד אשר מסופק על ידי החברה למזמין השירות ו/או ללקוח וכן כל עדכוני התוכנה החומרה והמערכת בשמותיהם השונים (לרבות מהדורת, גרסאות, שינוים תיקונים, פיתוחים, התאמות), ככל שיהיו כאלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
2.3. מובהר כי לחברה שמורה הזכות לבטל את השירות בכל עת, בהודעה שתימסר מראש.
2.4. השירות מיועד לשימוש אישי, סביר והוגן. השירות אינו מיועד למכירה ו/או להעברה לצד ג' ו/או לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי ו/או למתן שירותים הפצת הודעות קוליות, טלמרקטינג, טלמסר, למטרות מערכות מרכזיה או מערכות ממוחשבות אחרות להפצת מידע קולי ו/או למכונות או תוכנות שזו מטרתם. תנאי זה הוא מהותי ובמקרה של שימוש החורג מהתנאים המפורטים נהיה רשאים לחסום באופן מידי את המשתמש או את השירות כולו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של חשש סביר להונאה ו/או שימוש לרעה ברשת ו/או הפרעה למתן שירותי תקשורת ו/או שימוש שאינו אישי סביר והוגן החורג מהתנאים נהיה רשאים לנתק אותך מהחיבור לרשת החברה ו/או מהשירות ללא התראה מוקדמת.
2.5. בתנאי שימוש אלו, משמעות המונחים הבאים – 
2.5.1. "המשתמש" או "הלקוח" או "המזמין"- מנוי, לקוח, משתמש וכל פנייה בגוף שני – האדם או הגוף שהתקשר עם החברה באופן ישיר לשם קבלת שירותינו לפי הסכם זה ו/או בחר לעשות שימוש בשירות באמצעות שירות אותו מספק לקוח ישיר שהתקשר עם החברה. כשאנחנו כותבים "המשתמש" אנחנו עושים זאת לשם הנוחות, ומתכוונים, כמובן, גם ל"המשתמשת", "הלקוחה" "המזמינה", המנויה". ובנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מי שמשתמש באתר ו/או בתוכנה ו/או בשירותים ו/או בחייגן ו/או במערכת, לרבות כל מי שגולש באתר, ו/או לקוח רשום, לרבות בעל עסקים ו/או בעל אתר/ או מפיץ ו/או משווק לצד שלישי, העושים שימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או במערכות ו/או בחייגן.

2.5.2. הוראות הדין – הוראות כל דין לרבות חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982 ופקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש) התשל"ב – 1972 (והתקנות והכללים לפיהם), הרישיון, ההיתר, הוראות מינהל וכן כל הוראת רשות מוסמכת.
2.5.3. הרשת – המערכות שבאמצעותן אנו מספקים שירותים ומבצעים את כל הפעילויות הנלוות.
2.5.4. שיחה בישראל – שיחה ברשת החברה או שיחה לרשת אחרת של בעל רישיון או בעל היתר בישראל. שיחה ברשת – שיחה המתחילה ברשת פייקול בישראל שיעדה מנוי של רשת פייקול בישראל. שיחה לחו"לשיחה לחו"ל בחיוג ישיר או שיחה שיעדה מחוץ לישראל אבל שהחיוג אליו אינו באמצעות קוד גישה בין לאומי (כגון חיוג לחו"ל באמצעות מספר המתחיל בכוכבית. שיחה לחו"ל בחיוג ישיר – שיחה לחו"ל באמצעות חיוג לקידומת 00 או "+" או קידומת של מפעיל בין לאומי ישראלי.
2.5.5. הגדרות שלא הוגדרו בהסכם זה יהיו בהתאם לתנאים הכללים של החברה, מדיניות הגנת הפרטיות, מדיניות אבטחת המידע, חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (היתר כללי למתן שירותי בזק), תשפ"ג-2022 וכן בהתאם להוראות הדין.

3. תפעול ומגבלות השירות

3.1. תנאי הסף להפעלת השירות הינם א) חיבור, של המכשיר ממנו רוצים לבצע חיוג, אל רשת האינטרנט ב) שימוש במכשיר אשר תומך בביצוע שיחות VoIP ג) חיבור יציב ללא חסימות ובעל "רוחב פס" אשר מאפשר ביצוע שיחות קוליות. האחריות לתנאי הסף הינה של המשתמש בלבד ולחברה או לגורם המאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירות אין שליטה על תנאים אלו.
3.2. מובהר כי השירות אינו זמין במכשירים אשר….[ יעודכן בהמשך]
3.3. מובהר כי ישנן מקומות ו/או רשתות תקשורת ו/או מדיניות אשר מבצעות חסימות לתנועה או ליעדים מסוימים על גבי רשת האינטרנט ובמקרים אלו יתכן והשירות לא יהיה זמין לאור חסימה נקודתית באזור בו נמצא המשתמש (למשל חסימה של כתובות IP או חסימה של שירותי VoIP או חסימה של פרוטוקולי תקשורת שונים הנדרשים לצורך מתן השירות).
3.4. השירות לא יתאפשר מרשימת כתובות IP אשר יעודכנו מעת לעת ("רשימה שחורה") בהתאם למדיניות אבטחת המידע של החברה וכן למפת האיומים המשתנה.
3.5. מובהר כי במסגרת השירות לא ניתן לבצע שיחות לקידמות פרימיום, קידומות לשירות אירוטי, למספרים מיוחדים (כגון 1900, 1919) כפי שיעודנו מעת לעת על ידי החברה.
3.6. לא ניתן לבצע באמצעות השירות שליחה וקבלה של מסרונים.
3.7. לא ניתן לקבל באמצעות השירות שיחות נכנסות.
3.8. ידוע ללקוח ולמשתמש בשירות כי מזהה שיחה (CID) אשר יופיע למקבלי השיחה בישראל הינו של מספר ישראלי מתוך טווח מספור של החברה ולא מספר הטלפון של המחייג.
3.9. חשוב לשים לב – השירות אינו מיועד לביצוע שיחות למוקדי חירום בארץ או בחו"ל לרבות מד"א, משטרה, כיבוי והצלה, מוקדים עירונים או מספרים מקוצרים (כגון 911, 1210, 110, 112, 101, 100 וכדומה). המשתמשים אחראים באופן בלעדי לכל ביצוע שיחה מהשירות ושלא להשתמש בשירות כדי לבצע שיחות למוקדי חירום. מובהר כי גם אם השירות יאפשר ביצוע שיחות כאמור, האחריות המלאה על ביצוע השיחות היא של המשתמש. במקרה חירום, מומלץ להשתמש בטלפון קווי או נייד כדי להתקשר למוקד חירום בהתאם לתכנית התעריפים שלכם.
3.10. איכות השיחה במסגרת השירות תלויה באיכות חיבור הרשת אליה התחבר המשתמש והחברה לא תשא באחריות כלשהי על איכות השיחה וחיבור לרשתות ציבורית או פרטיות המאפשרות גישה אל רשת האינטרנט היא באחריות המשתמש בשירות בלבד.
3.11. אספקת השירות כפופה למגבלות טכנולוגיות הנובעות מעצם השימוש ברשת האינטרנט וכן למגבלות התלויות במכשירי הקצה בהם עושה שימוש המשתמש.
3.12. מובהר כי הלקוח ו/או משתמש בשירות לא יקבל פירוט שיחות של המשתמשים.

4. הגנת הפרטיות, איסוף ושימוש במידע

4.1. לצורך אספקת השירות (לרבות לצורך ביצוע התחשבנות) החברה, כבעלת היתר לספק שירותי טלפוניה, אוספת מידע לרבות מידע כמותי ומידע על השיחות היוצאות, יעדים, תאריכים ושעות, מספרי הטלפון וכן פרטי משתמשים ככל שאלו הועברו אליה. פרטים אלו כוללים שם פרטי שם משפחה, דוא"ל וטלפון, כתובת IP, דפדפן וגרסת מערכת הפעלה, תאריך ושעת השימוש בשירות, מספר הטלפון שחויג. החברה עושה שימוש במידע זה כדי לספק את השירות, לשפר את חווית המשתמש ולשפר את השירות, לבצע התאמות של השירות לאופי השימוש ו/או המשתמשים לרבות העדפות המשתמשים כפי שבאות לידי ביטוי מניתוח המידע שנאסף בחברה, לצרוך עמידה בדרישות הדין השונות וכן למטרות שיווק. 

4.2. הגנת הפרטיות – פרטיותך חשובה לנו, אנו משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת המידע ושמירה על פרטיות הלקוחות תוך שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים, ומתחייבת לנקוט באמצעים המקובלים במתן שירות מסוג זה על מנת להגן על פרטיותך וזאת בהתאם למסמך מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

5. אבטחת מידע ומניעת הונאות

5.1. החברה פועלת כבעלת היתר ממשרד התקשורת ובהתאם להוראת נספח הגנת הסייבר של משרד התקשורת לבעלי היתר. החברה עושה את מירב המאמצים ונוקטת באמצעי אבטחה ומניעת הונאה מתאימים כדי להגן על הרשת, השירות ומידע של המשתמשים מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה או גילוי. מובהר כי תקלה, טעות אנוש, תקיפת סייבר או זיהוי חולשה בשירות או ברכיב החייגן או בהטמעתו באתר או באפליקציה של הלקוח יכולה להוות פתח לגרימת נזק לאתר או לאפליקציה שבה הוא מותקן, השבתתו, גניבת מידע ו/או ביצוע שיחות לא מורשות ועוד. פגיעות כאלה עלולות להתרחש ולגרום לפגיעה תדמיתית ומסחרית, ולגרום חלילה לנזקים. על כן, הלקוח ו/או המשתמש אשר מתקין את החייגן ו/או עושה שימוש בשירות, מאשר ומצהיר כי הוא מודע לדברים אלו ועורך את ההתאמות הנדרשות על מנת לשפר את ההגנה על המכשיר ו/או האתר שלו.

6. אחריות והגבלות על חבות

6.1. החברה תעשה מאמצים סבירים כדי לספק למשתמש ו/או לקוח שירות איכותי. עם זאת החברה אינה מבטיחה שהשירות יינתן ללא הפרעות, יסופק בזמן, יהיה בטוח או נטול תקלות. החברה אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד ג' לכל תקלה ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, או תוצאתי, לרכוש או לגוף ולרבות הפסד הכנסה, הפסד רווחים ופגיעה במוניטין שנגרם עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירותי, וזאת אף אם החברה ו/או מי מהאמור לעיל היה מודע או אמור היה להיות מודע להסתברות לנזק כאמור.
6.2. החברה אינה אחראית לאיכות השיחות וההודעות, תוכנן או כל דבר הקשור אליהן. החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, פיצוי בגין אבדן רווחים, הפסקת עסקי המשתמש, אובדן מידע עסקי, או פיצוי עקב נזק כספי כלשהו הנגרם כתוצאה ממידע ו/או משימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות או בכל הקשור בו, למטרה מסוימת לרבות העלמות, מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים של המשתמש. במיוחד מודגש כי לא יינתנו החזרים או תגמולים מכל סוג שהם בגין חיובים מאמצעי תקשורת חלופיים, שיחות בינלאומיות שבוצעו על ידי המשתמש בין אם בכוונה ובין אם בטעות או חיובים אחרים של הלקוח.
6.3. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל/הפסקה/שיבוש באספקת השירות מעת לעת שיפגעו בקבלת השיחה, לרבות אלה הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או בשירות או ברשת החברה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו למשתמש והנובעים משימושים של צדדים שלישיים במספרו, כגון צינתוקים, שיחות ספאם וכו', ו/או כתוצאה ממזיקים דיגיטאליים, לרבות וירוס, סוסים טרויאניים, כשל בשירות ו/או בתהליך התקנת השירות ו/או בתהליך הסרתו.
6.4. בכל מקרה, מוסכם כי חבותה המירבית של החברה, מכל עילה שהיא, בין על -פי דיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה בפועל על ידי הלקוח עבור השירותים אשר סופקו לו מכוח ההתקשרות הישירה של הלקוח עם החברה בתקופה של שלושת החודשים שקדמו ליצירת החבות או לסכום של עד 1,000 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

7. תחולת הדין והסמכות השיפוטית

7.1. תנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתנאי שימוש אלה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב והמרכז והם בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל עניין ככל שיידרשו בקשר להתקשרות שבין הצדדים.

8. הגנה על קניין רוחני

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים ו/או מדגם ו/או סימני מסחר בשירות, שייכות לחברה. הלקוח ו/או המשתמשים רשאים להשתמש בשירות לשימושם האישי בלבד וחל איסור להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור את הקוד, לבצע שינויים בקוד, להפיץ, לעבד, לשנות, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בשירות ללא אישור מפורש בכתב מהחברה. 

9. סודיות

9.1. הלקוח ו/או המשתמש מתחייב לשמור בסוד כל מידע סודי שהם מקבלים מהחברה בקשר עם השירות. "מידע סודי" כולל, אך אינו מוגבל ל: תוכן, מידע עסקי, מידע פיננסי, נתונים של משתמשים, רעיון מכל סוג שהוא שיגיע לרשותו עקב התקשרות עם החברה או שימוש בשרותיה, רישום, מסמך, בין בע"פ ובין בכתב, בין במישרין ובין בעקיפין וכן כל מידע הקשור לחברה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, ועובדיה וכל מידע אחר שאינו ידוע לציבור.
9.2. הלקוח ו/או המשתמש מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע סודי, פרט לשימוש לצורך קבלת השירות.
9.3. הלקוח ו/או המשתמש מתחייב כי לא יגלו מידע סודי לצד שלישי ללא אישור מפורש בכתב מהחברה. האמור לעיל לא יחול על מידע שהפך לנחלת הכלל ו/או מידע שקיימת חובה חוקית לגלותו ו/או מידע שנדרש לגלותו לרשות מוסמכת.

10. יצירת קשר 

10.1. לשאלות או הערות בנוגע לתנאי שימוש אלה, ניתן לפנות לחברה באמצעות הדוא"ל support@paycall.co.il

דילוג לתוכן