English | Hebrew
Log in

תנאים כללים והגדרות
1 .כללי
1.1 .חברת ביטאיט בע"מ הינה חברה
2.1 . הצטרפות לפתיחת שירות ומועדון הלקוחות של PayCall , כמפורט להלן, מהווה הסכמה מראש לכל התנאים בתקנון זה. נבקשך לעיין בתנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.
3.1 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון זה, לרבות את תנאי החברות במועדון הלקוחות,
מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה בלעדי. חברתנו תיידע אותך על השינויים טרם כניסתם לתוקף.

2 .הגדרות
2.1 ."תקנון"- תקנון מועדון הלקוחות כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.
2.2 "מועדון הלקוחות" – מועדון ביטאיט בו מנויים חברי מועדון הלקוחות, המנוהל ומופעל בישראל ע"י
החברה.
2.3 "רישום למועדון הלקוחות" – מילוי פרטים אישיים בטופס רישום מועדון הלקוחות המצוי באתרי החברה
או באופן טלפוני.
2.4 "חבר מועדון הלקוחות"- כל מי שביצע רישום למועדון הלקוחות, אלא אם ביקש להסיר את חברותו.
2.5 "חברת השירות" – חברת ביטאי בע"מ
2.6 .למען הסר ספק, האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון
רבים, ולהיפך.

3 .תנאים להצטרפות למועדון הלקוחות
3.1 .כל אדם יכול להירשם כחבר מועדון הלקוחות בהתקיים כל אחד מהתנאים המפורטים להלן במצטבר :
3.1.1 .הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
3.1.2 .הינו בעל תא דואר אלקטרוני חוקי ותקף במרשתת.
3.1.3 הזין את מספר הטלפון האישי שלו

4 .רישום למועדון הלקוחות
4.1 .הרישום למועדון הלקוחות הוא לשימוש אישי ובלעדי של הנרשם.
4.2.אין לרשום למועדון הלקוחות אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
4.3 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של אדם כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי
ראות עינה בלבד.
4.4 .כמצטרף למועדון עליך למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. במקרה של הפרת התחייבות זו, לחברה שמורה
הזכות לביטול חד- צדדי של רישום למועדון הלקוחות או הגבלתו.
4.5.חבר מועדון הלקוחות שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהחברה מידע על מבצעים, הטבות,
אירועים וחדשות בקשר לכל המותגים, בכל אמצעי אלקטרוני, ייכנס לרשימת התפוצה של החברה ויקבל
ממנה מעת לעת פרסומים באמצעים האלקטרונים אותם מסר. אישור חבר מועדון הלקוחות לפי סעיף זה
יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב- 1982 .אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי חבר מועדון הלקוחות בפנייה למועדון
באותו אמצעי אלקטרוני ממנו קיבל את המידע השיווקי, והכול בהתאם לדרישות הדין הישראלי בעניין או
עם ביטול החברות במועדון, בין אם בוטלה בהתאם לבקשת חבר המועדון או לפי לשיקול דעת החברה
בהתאם לתנאי תקנון זה.

5. מועדון הלקוחות של החברה
5.1 כל אדם אשר מילא את פרטיו בטופס הרישום לפתיחת השירות יירשם באופן אוטומטי כחבר מועדון הלקוחות של החברה.
5.2 החברות במועדון הלקוחות מקנה לך הטבות שונות ומידע על מבצעים אשר יתקיימו מעת לעת מטעם
החברה בקשר עם המותגים.
5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש של 30 יום
שתפורסם בדרך שתקבע.
5.4 החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום והיא תקפה כל עוד חבר המועדון לא ביקש לבטלה באמצעות פנייה
באחד מאמצעי התקשורת המפורטים בסעיף 17 וכל עוד החברות לא בוטלה, מכל סיבה שהיא, על ידי
החברה.
יובהר, ביטול רישום למועדון הלקוחות לא יפגע או ישנה את זכויות הלקוח כצרכן החברה כקבוע על פי
חוק וכן לא יפגע בהסכמי הלקוח הקיימים מול החברה.
5.5 .החברה תהא רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות
זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ויעשה על ידו שימוש שלא כדין בחברותו ו/או אם
פעולתו תהא בניגוד להוראות התקנון או החוק.
.הצהרת פרטיות לחברי המועדון

6 .כללי
6.1 החברה רואה כערך יסוד את השמירה על פרטיות והגנה על המידע המצוי באחזקתה , ובכלל זאת מידע
על חברי המועדון.
6.2 השימוש הנעשה במידע על ידינו הינו באופן שקוף, הגון, וראוי וזאת בכדי לשפר את חווית השירות אותה
אנו מעוניינים להעניק ללקוחותינו.
6.3 בהצטרפותך כחבר במועדון הלקוחות של החברה, הנך מאשר את מדיניות הפרטיות של חברתנו
המפורטת בסעיף זה.
6.4 .בהתאם למפורט להלן, אנו אוספים את נתונים ואחראים לעיבוד ולשימוש בהם. השימוש הנעשה בנתונים
הינו בהתאם להוראות הדין הישראלי בכלל ודיני הגנת הפרטיות בפרט.
6.5 .אנו עושים שימוש במידע אודותייך, בכפוף להסכמתך, על מנת:
* לשדרג את חוויית השירות אותה אנו מעניקים לך
* לספק מוצרים או שירותים, בהתאם לבקשתך ופנייתך אלינו. לרבות שליחת מוצרים או מתן מידע
מבוקש, מענה לשאלות וכיוצא בזה
* לסייע לך לקבל את מלוא המידע אודות מוצרים בהם התעניינת
* לצורך מתן מידע אודות הטבות, מבצעים ושירותים מיוחדים אותם אנו מציעים ללקוחותינו באמצעים
שונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר.
* עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים
* בחינת מספר המבקרים באתרים
* ניתוח אופי השימוש באתרים
* ניהול ולשיפור האתר ו/או השירותים המוצעים בו
6.6 תקופות שמירת נתוני מידע- הנתונים שמסרת לחברתנו ישמרו במאגר חברי מועדון הלקוחות שלנו כל
עוד הינך חבר במועדון הלקוחות שלנו. במידה ודעתך תשתנה ונקבל ממך פנייה להסרת פרטיך, אנו נסיר
את פרטיך מרשימות התפוצה של חברתנו ולא יעשה שימוש שיווקי בפרטיך.

7 .אבטחת מידע
7.1 על מנת להגן על הנתונים שלך מפני סכנות שונות כגון: אובדן, גישה בלתי מורשית על ידי
צדדים שלישיים, וכיוצא בזה. אנחנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים רבים. אמצעים אלה כוללים בין היתר
שימוש בטכנולוגית הצפנה, אישורי אבטחה, שימוש בחומת אש בשרתים שלנו והגנה באמצעות סיסמא לגישה
לחשבונך האישי. אבטחת מידע של אתרינו נבדקה ואושרה מאגרי המידע שלנו עומדים בדרישות אבטחה מחמירות ביותר. אנו בודקים מעת לעת את אמצעי האבטחה שלנו ומשפרים אותם בהתאם
לקידמה הטכנולוגית. עם זאת, חברתנו מבהירה בזאת כי אמצעי זהירות ומערכות האבטחה אינן מבטלות
לחלוטין את הסיכון של דליפת מידע, ואין היא יכולה להתחייב כי המידע שנאסף על ידה יהיה מוגן לחלוטין מכל
ניסיונות לגישה בלתי מורשית ו/או חדירה למאגרי המידע שלה ו/או למידע מאוחסן בו.

8. שינויים בתקנון מועדון הלקוחות
8.1.חבר מועדון הלקוחות זכאי, בכל עת, לבקש להסיר את הנתונים אודותיו ממאגר חברי מועדון הלקוחות,
מרשימות התפוצה של החברה המשמשות לדיוור הישיר ו/או מרשימות התפוצה המשמשות להפצת מידע
פרסומי ושיווקי לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982 .חבר מועדון לקוחות שיבקש לממש
את זכותו כאמור בסעיף זה, רשאי לפנות לחברה בדואר רשום או דואר אלקטרוני.
8.2 .בנוסף, הנך רשאי לפנות לחברתנו בכתב, ולבקש לעיין במידע שמסרת או לתקנו. חברתנו תפעל למילוי
בקשתך והכל בהתאם לחובותיה על פי החוק.

9. שונות
9.1 .דין וסמכות שיפוט – על תקנון זה ועל כל עניין הקשור במועדון הלקוחות יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט
הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה
של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.
9.2 .מידע ופרטים- מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן לקבל
באמצעות פניה לחברתנו, ביטאיט בע"מ המרץ 25 ראש העין. מספר טלפון שירות הלקוחות 03-7173333 שלוחה 2 וכן ניתן לפנות אלינו באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת: info@wordpress-1021272-3609368.cloudwaysapps.com

דילוג לתוכן