English | Hebrew
Log in

1. שירות fax2mail (להלן: "השירות") הוא שירות המסופק על ידי חברת bitit ltd (להלן: "החברה") ובאחריותה ובאמצעות רשת pstn

2. מדריך מפורט למשתמש מצורף לתנאי שימוש אלו, ובו מפורטות בין היתר הוראות הפעלת השירות וחלק ממגבלותיו.

3. השירות מיועד לאפשר למשתמש קבלת פקס ישירות לתיבת הדואר של המנוי. מספר הפקס של המנוי הוא נייח ,נייד ,153

4. בנוסף לקבלת פקסים לתיבת הדואר של המנוי, השירות מאפשר משלוח פקסים למספרי פקס בישראל ובחו"ל בסוגי שליחה מרובים.

5. השימוש בשירות לפי מבצעי החברה ובהתאם לתקופת המבצע ולקישורית חברות התקשורת ושימוש סביר, ולמנוי עסקי לפי מחיר בחוזה הלקוח מול החברה.

6. ללקוחות רשומים, עלות שליחת פקס יוצא מאתר השירות: 0.10 ש"ח כולל מע"מ לכל פקס שנשלח.

7. עפ"י חוק, חל איסור לשלוח דבר פרסום כלשהו באמצעות פקס למנוי אשר לא נתן הסכמתו המפורשת בכתב.

8. עדכנותו, שלמותו ותפקודו המושלם של השירות, או לגבי האפשרות להסתמך עליו לכל עניין ודבר. ללקוח ידוע, כי ברשתות תקשורת ובמחשבים צפויים תקלות, שיבושים והפרעות, כמו אף חלים הדברים לגבי, העברת נתונים באלחוט, על כן, מובהר, בנוסף, כי paycall והחברה אינן
מבטיחות, כי השירות, יהיו זמין בכל עת, או כי השימוש בו יהא בלתי מופרע, או כי השירות יפעל ללא דופי. החברה וpaycall אינן מציגות כל מצג לגבי איכותו או תקינותו של שירות.

9. נכון ליום השקת השירות, בגין השירות נגבים דמי שימוש קבועים חודשיים. Paycall והחברה רשאים בכל עת לשנות את התמורה וכלליה בגין השירות.

10. בכל מקרה לא תהיינה החברה וpaycall אחראיות לכל נזק, הפסד בין ישיר ובין עקיף אם ייגרם ללקוח או לצד ג' כלשהוא בכל הקשור או הנוגע לשיבושים בשירות, תקלות, ניתוקים, הפסקות, נתונים בלתי מעודכנים או אבדן מידע. בכל מקרה סעדו של הלקוח לא יעלה על השבת דמי השימוש אותם שילם עבור השירות.

11. השירות יסופק כל עוד לא הודיעה paycall ללקוח על סיומו. הלקוח רשאי להתנתק מהשירות דרך אתר השירות או בפניה למוקד שירות הלקוחות של paycall ובהתאם לנהליו.

12. paycall רשאית לבטל, לעדכן או לשנות שירות זה בכל עת.

13. החברה רשאית לשנות תנאים אלו, אף בלא שתהא עליה החובה להודיע ללקוח, ומחובתו של הלקוח לעיין בתנאים אלו מעת לעת.

14. השימוש בשירות יהווה הסכמה לתנאים אלו.

דילוג לתוכן