English | Hebrew
Log in

תנאים כלליים לשירות מדידת שיחות

1. הגדרות
"תקופת התחייבות" – התקופה המצוינת בהזמנת השירות.
"דמי מנוי" – התשלום הנקוב בתוכנית/ מסלול/ הזמנה שיחויב בו הלקוח מידי חודש.
"דמי ביטול" – הסכום בו יחויב הלקוח בגין התנתקות לפני תום תקופת ההתחייבות הנקובה בהזמנת השירות.

2. ההסכם

2.1. תנאים כלליים אלה (להלן: "התנאים"), יחד עם הזמנת השירות, מהווים הסכם שבין המזמין לחברה (להלן:" ההסכם").
2.2. במקרה בו נקבעו תנאים בהזמנת השירות השונים מאלה המפורטים בתנאים כלליים אלו יחולו התנאים הקבועים בהזמנת השירות.
2.3 .ההסכם, כאמור, הינו ההסכם המחייב היחיד שבין הצדדים. החברה אינה מחויבת לכל הצהרה ו/או מצג ו/או הסכמה אחרת שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם כן נעשו על ידי החברה בכתב בהודעה למזמין לאחר תחילת הסכם זה.
2.4. החברה רשאית לשנות את הוראות ההסכם, כולן או חלקן, באופן שתוקף השינוי יהיה במועד חידוש תקופת ההסכם כמפורט בסעיף 12 להלן. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מיידית. במקרה כזה, רשאי המזמין להודיע על ביטול ההסכם באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. המזמין אינו רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת החברה.
2.5. המזמין מצהיר כי יש לו הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר המזמין כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי התאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה. במקרה של מזמין שהוא יחיד, הלקוח מצהיר כי הוא בגיר.

3. השירות

3.1. החברה תספק ללקוח את השירות שהזמין, כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.
3.2. החברה מצהירה כי הינה בעלת הידע, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם מתן השירותים.
3.3. לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים למזמין, מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך. השירות למזמין יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
3.4. אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות המזמין על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת השירות מותנית בתשלום בזמן של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום בזמן, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות למזמין.

4. חשבונות ותשלומים

4.1. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות.
4.2. לסכומים יש להוסיף מע"מ כחוק.
4.3. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תעריפי השירותים עם חידוש תקופת השירות ובהודעה מוקדמת בכתב לצד השני 30 ימים מראש.
4.4. ביקש המזמין להפסיק את השירות, לפני תום תקופת ההתחייבות, ישלם דמי ביטול בסכום המהווה 100% מסכום יתרת התשלומים שעליו לשלם עד לתום תקופת ההתחייבות. אלא אם צוינו דמי ביטול בשיעור אחר באופן מפורש.
4.5. התשלום עבור השירותים יתבצע לא לפני היום השני שלאחר כל חודש קלנדרי באמצעות חיוב של אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו בהזמנת השירות, אלא אם כן יודיע המזמין לחברה על שינוי פרטי אמצעי התשלום שהוא מבקש לחייב.
4.6. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, הוצאות גביה בשיעור של 10% מסכום הפיגור ולא יפחתו מהסך של 20 ₪ בגין כל חשבון שבפיגור.
4.7. החל מתחילת טיפול משפטי, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין של החברה או מטעמה, יתווספו לחיובים כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תחויב בחיובים ו/או בהוצאות בהן נישא במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ו/או איתור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו לגבות, בנוסף לסכומים הנ"ל, הוצאות ו/או שכ"ט שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.
4.8. הימנעות החברה מלאכוף את חובות המזמין לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

5. בירור חשבונות

5.1. המזמין רשאי לפנות לחברה בכתב, בדרכי ההתקשרות לצורך בירור בקשר עם חשבון שקיבל.
5.2. המזמין רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 45 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה למזמין את התשלום העודף.
5.3. המזמין מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

6. התחייבות המזמין

6.1. המזמין מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
6.2. המזמין מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה מכל סוג שהוא ובכל זמן שהוא לגבי תוכן השיחות והשירותים הניתנים במהלך השיחה.
6.3. המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בשם ו/או סימני מסחר ו/או בכל דרך של החברה ללא הסכמתה מראש ובכתב.
6.4. המזמין מצהיר ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במערכת ובמספרי הגישה.
6.5. המזמין מתחייב לשלם לחברה בהתאם לנקוב בהזמנת השירות.
6.6. המזמין יודע ומאשר כי באחריותו הבלעדית לבדוק את תקינות מערכת הניהול שסופקה לו ע"י החברה בעת קבלתה ומעת לעת ובפרט כאשר מבוצע על ידו ו/או מי מטעמו שינוי ו/או ניתוב מספרים ו/או התאמה ו/או פעולה אחרת.
6.7. במידה והמזמין ינתב את השיחות במספרי החברה לצד ג' כלשהו ו/או צדדי ג' כלשהם (להלן: "צדדי ג") הוא יהיה האחראי הבלעדי לקבלת האישורים ו/או הסכמות ו/או הזכויות מטעם צדדי ג לניתוב מספרי הטלפון אליו.
6.8. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט להשתמש בשירות ו/או במספרים שסופקו למזמין לצורך שירותי חירום ו/או ההצלה ו/או לפעילות ו/או תכנים לא חוקיים ו/או פעילות שעלולה לפגוע בפרטיות .
6.9. החברה תספק למזמין אפשרות להעלאת פתיחים ו/או הקלטת שיחות באמצעות המערכת . המזמין הוא האחראי הבלעדי בכל הקשור לתוכן הפתיחים ו/או לביצוע ו/או לשימוש בהקלטות במערכת ולא יהיה ניתן לטעון כל טענה בעניין כלפי החברה. המזמין מתחייב לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות מדינת ישראל ולא לבצע פעילות לא חוקית של האזנת סתר.
6.10. המזמין מצהיר כי הינו מודע ומסכים שהמערכות של החברה הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקים חיצוניים לרבות רשתות סלולריות ו/או חברות המספקות תשתיות קווים נייחים ו/או ספקי אינטרנט ו/או חברות המבצעות אחסון מידע וגיבויים ועוד (להלן: "צד ג'" )ובהתאם לכך ככל שתהיה תקלה בשירות ו/או עיכוב ו/או שיופסקו השירותים עליהם נסמכת החברה מסיבה כלשהי, יופסקו בהתאמה גם השירותים שמעניקה החברה למזמין.
6.11. המזמין יודע ומאשר כי באחריותו הבלעדית לשמור ולבצע גיבויים מתאימים של הנתונים ו/או ההקלטות במערכת הניהול. למען הסר ספק, החברה שומרת את ההקלטות בשרתיה לכשלושה חודשים ואינה אחראית לגבות ו/או לשמור נתונים במערכת הניהול של המזמין. החברה מאפשרת למזמין לגבות ולייצא את כלל המידע למערכות חיצוניות.
6.12. המזמין מצהיר כי לא תעמוד לו כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או צד ג' בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות ע"י החברה הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או עקב צד ג' ו/או בנסיבות שאינן תלויות בחברה. בכל מקרה החברה מתחייבת לפעול ככל יכולתה לפתרון הבעיה ולהמשך אספקת השירות בזמן הקצר ביותר.
6.13. המזמין מצהיר ומתחייב כי ההתקשרות עם החברה בהסכם זה אינה מהווה פגיעה ו/או הפרה כלשהי בצדדי ג' וכי הוא יודע ומאשר כי בכל מקרה של טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה מטעם צדדי ג' , האחריות תחול על המזמין בלבד והוא מתחייב לשאת בכל עלות ו/או נזק שיגרם לחברה באם תוגש כלפיה תביעה ו/או דרישה מטעם צדדי ג' בהקשר לשירותים הניתנים למזמין.
6.14. המזמין מתחייב לפעול באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, המזמין מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:
א. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים;
ב. התחזות, גניבת זהות, או מרמה אחרת כלשהי;
ג. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות;
ד. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
ה. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
ו. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;
ז. הפצה אסורה של ספאם;
ח. יבוא או יצוא אסורים;
ט. פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
6.15. המזמין מצהיר ומתחייב שהוא פוטר את החברה ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעלי המניות ו/או חברות התקשרות איתם הוא עובד ו/או כל גורם אחר שהחברה התקשרו עמו, מכל אחריות.

7. אחריות החברה

החברה עושה כל מאמץ לספק למזמין שירות באיכות גבוהה. עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש כלהלן:
7.1. המזמין מצהיר כי הינו מודע ומסכים שהמערכות של החברה הן מערכות המבוססות על מחשבים ושרתים השייכים בין היתר, גם לספקי תקשורת חיצוניים. למזמין לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בכל מקרה ותהיה בעיה באספקת השירות ע"י החברה הנובעת מכשל טכני ו/או טכנולוגי מכל סוג שהוא ו/או עקב כח עליון ו/או בנסיבות שאינן תלויות בה. בכל מקרה החברה מתחייבת לפעול ככל יכולתה לפתרון הבעיה ולהמשך אספקת השירות בזמן הקצר ביותר.
7.2. השירותים מוענקים כפי שהם (as is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המזמין או לשימוש מסוים.
7.3. כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי המזמין ו/או כל מי שמטעמו.
7.4. כל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכח הדין.
7.5. כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על המזמין לדווח לחברה במהירות האפשרית על כל תקלה כאמור.
7.6. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של המזמין ו/או מי מטעמו שגרמו נזק למזמין עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות המזמין תהא מוטלת על המזמין בלבד.
7.7. החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא להפסקת השירות על ידי חברות התקשורת ולמזמין לא תעמוד כל טענה בעניין.
7.8. החברה תהיה אחראית על המערכות שברשותה ובשליטתה ומתחייבת לספק תמיכה טכנית ומענה לתקלות בזמן סביר.
7.5. יובהר וידגש כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, לרבות אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירותים ו/או הפסקתם ו/או עיכובם ו/או הגבלתם, ו/או השעייתם ו/או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת מתן השירותים, אלא רק לנזק ישיר שנגרם עקב פעולת זדון ו/או עקב רשלנות חמורה של החברה.
7.6. למרות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי במידה והמזמין יוכיח באופן מניח את הדעת שנגרמו לו נזקים ממשיים בשל תקלה שלא נגרמה על ידי צד ג' ו/או שאין לה קשר לצד ג' ואשר היא נגרמה על ידי החברה /או במערכות בלבד אז המזמין יהיה זכאי לתקרת פיצוי בשיעור של ממוצע החשבוניות ששולמו על ידו בגין שלושת החודשים שקדמו למועד התקלה בחלוקה ל 30 ימים ותשלום בפועל למשך פרק הזמן שאירעה התקלה בלבד. לצורך הדוגמא: במידה והייתה תקלה במערכות החברה לפרק זמן של 3 ימים מלאים, יערך חישוב של ממוצע סכומי החשבוניות של המזמין בתקופה של שלושה חודשים שקדמו לתאריך התקלה ואשר שולמו על ידו בחלוקה ל 30 ימים. הפיצוי שיקבל הלקוח יהא עבור שלושה ימים מלאים.
7.7. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים למזמין, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה למזמין ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.
7.8. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים למזמין, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את החוזה מעיקרו, כמפורט ב 12.

8. מדיניות פרטיות

8.1. לצורך אספקת השירותים, החברה מבקשת ממך ואוספת עליך מידע על שימושים שאת/ה עושה באתר ו/או בשירותי החברה.
8.2. כל המידע יוחזק במאגר מידע ממוחשב למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של שירות החברה; שיפור שירות; חיוב; קשרי לקוחות; דיוור; שירות לקוחות, בדיקת אשראי ושיווק.
8.3. במטרה להגן על נתוניך, החברה יכולה לדרוש ממך שתספק לה מידע שמאפשר לזהותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לצורך תשלום עבור שירותים שרכשת.
8.4. שימוש במידע שמסרת או שנאסף לגביך, שלא לצורך אספקת שירות עבורך, ייעשה באופן שאינו מזהה אותך אישית.
8.5. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע לחברה, אך הימנעות ממסירת מידע תמנע מהחברה אפשרות לספק לך שירותים מסוימים, כולם או חלקם.
8.6. החברה, עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמה לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע אחר הנוגע אליך.
8.7. על אף האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיך והמידע על אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות לכל תאגיד קשור לחברה, ובכלל זה לחברות בנות ו/או לחברות אשר יש להן קשרי בעלות עם החברה. כל זאת לצורך אותן מטרות ושימושים כפי שהחברה עצמה רשאית לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) מסירת פרטי המזמין לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין שירותי החברה ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות הלקוח כאמור בסעיף זה; (2) העברת פרטיך לאחר על פי סמכות שבדין; (3) לצורך מסירת המידע לך או למורשה מטעמך, לפי בקשתך, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אליך בלבד; (4) פניה אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות של החברה (לעתים אף בשיתוף עם צדדים שלישיים) (להלן: "הדיוור"), בכפוף להוראות כל דין וכל עוד לא תבקשי להפסיק את הדיוור אליך, בכתב, כמפורט להלן; (5) למניעת הונאות; (6) לשם עיבוד נתונים שנאספו על ידי החברה או מי מטעמה; (7) לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה.
8.8. פרטי ההתקשרות שלך, המופיעים במערכות החברה, ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהו בדבר שירותי החברה. כל זאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני (e-mail), כתובתך הרגילה, אשר סיפקת לחברה, וכן באמצעות הטלפון, מערכת חיוג אוטומטית, פקסימיליה, הודעת מסר קצר וכד'.
8.9. במידה ואינך מעוניין בחומר הפרסומי, כמפורט לעיל, אתה יכול להודיע לחברה בכתב, על סירובך לקבלו באחד האופנים שלהלן: (1) בפניה טלפונית; (2) בדואר רשום לפי כתובת החברה; (3) בדואר אלקטרוני. כל זאת תוך 14 ימים מיום ההתקשרות. יתאפשר לך לבקש להפסיק את משלוח החומר הפרסומי/ שיווקי בכל שלב כן בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה) החברה מתחייבת לפעול כאמור תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה.
8.10. החברה תוכל להעביר את כל המידע על אודותיך, כפי שנצבר במאגרי המידע שלה, לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת עסקי החברה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. זאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיך האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שהחברה מתחייבת בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.
8.11. החברה עשויה מעת לעת להקליט שיחות לקוחותיה עם מוקד השירות של החברה על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקות בינך או מי מטעמך לבין החברה השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.
8.12. לאחר ביטול ההתקשרות עם החברה מכל סיבה שהיא, החברה תשתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.

9. מערכת היחסים בין הצדדים

9.1. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין המזמין לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה, או יחסי עבודה. הצדדים מצהירים ומסכימים כי אין ולא יהיו בניהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם יחסי עובד מעביד סוכנות ו/או שליחות וכי היחסים בניהם הם יחסי לקוח -קבלן עצמאי בלבד.

10. סודיות, מוניטין ואי תחרות

10.1. המזמין מתחייב לשמור בסודיות כל מידע, רעיון מכל סוג שהוא שיגיע לרשותו עקב התקשרות עם החברה לרבות, מידע, רישום, מסמך, בין בע"פ ובין בכתב, בין במישרין ובין בעקיפין בכל הקשור לחברה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, ועובדיה.
10.2. האמור לעיל לא יחול על מידע שהפך לנחלת הכלל ו/או מידע שקיימת חובה חוקית לגלותו ו/או מידע שנדרש לגלותו לרשות מוסכמת.

11. הסבת הסכם

11.1. המזמין מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן ולא לשתף צד שלישי כלשהו זולת עובדיו אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת החברה בכתב ומראש.
11.2. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

12. תקופת ההסכם

12.1. תקופת ההסכם הינה כמפורט בהזמנת השרות.
12.2. המזמין רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מהחברה, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם החברה, לפי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן הסבר המזמין רשאי לעשות זאת בדרך של הודעה לחברה כמפורט בסעיף 14.2.
12.3. אין בהפסקת קבלת השירותים כאמור כדי לגרוע מחובתו של המזמין לתשלום יתרת החוב ותשלום דמי הביטול עד לתום תקופת השירות.
12.4. בתום תקופת המסלול, ההסכם יוארך באופן אוטומטי, לתקופה נוספת בהתאם למסלול שנבחר (לדוגמא היה ונבחר מסלול של 12 חודשים יחודש ההסכם לתקופה נוספת של 12 חודשים) אלא אם החליט הלקוח על הפסקת השירות מיוזמתו בטרם הסתיימה תקופת המסלול והודיע לחברה בכתב על כך.
12.5. מבלי לגרוע מהאמור החברה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר במקרים הבאים:
א. המזמין פעל בניגוד לדין ו/או הטעה ו/או העביר תכנים אסורים.
ב. התקבלו תלונות מוצדקות מצד לקוחותיו של המזמין ו/או צרכנים ו/או כל גורם אחר בקשר לשיחות ו/או שירותים ו/או התכנים שהוא מספק.
ג. המזמין הוכרז פושט רגל או ניתן נגדו צו פירוק או ניתן נגדו צו כינוס נכסים.
ד. המזמין לא יעמוד בהתחייבויותיו לשלם עבור השירותים אותם סיפקה החברה.
ה. הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם

13. הוראות מיוחדות בעניין הדין החל וסמכות שיפוט

13.1. בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית משפט מוסמך בישראל בלבד.
13.2. הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד.
13.3. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

14. כללי

14.1. כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים.
14.2. כל ההודעות שיש למסור לפי הוראות הסכם זה ייחשבו כאילו נמסרו כדין: (א) במקרה של מסירה אישית –בעת מסירה כאמור; (ב) במקרה של משלוח בדואר רשום – 72 שעות מעת משלוח כאמור; (ג) במקרה של שיגור בפקסימיליה – ביום העבודה הראשון לאחר השיגור, בתנאי כי קבלת ההודעה תאושר בכתב או בע"פ ע"י הנמען ו/או מי מטעמו; (ד) באמצעות דואר אלקטרוני, בתנאי שקבלת ההודעה תאושר בכתב או בע"פ ע"י הנמען ו/או מי מטעמו.
14.3. המזמין נותן הסכמתו לקבלת עדכונים מהחברה מעת לעת בדרך של שיגור במייל ו/או דואר ו/או סמס ו/או הודעה קולית.

דילוג לתוכן